PSZOK + harmonogram wywozu odpadów

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK)

to miejsce, w którym Mieszkańcy Gminy Tarnów Opolski mogą zostawić wytwarzane przez siebie, selektywnie zebrane odpady komunalne, które nie mieszczą się w kubłach i których nie chcą przechowywać do czasu zbiórki gabarytów odbywającej się dwa razy w roku (zgodnie z harmonogramem).
PSZOK mieści się przy ul. Ligonia w Gogolinie na terenie Składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Gogolinie.

PSZOK jest czynny:
poniedziałek – piątek 7.00 – 15.00
sobota 7.00 – 13.00
tel. kontaktowy 77 466 94 96

W PSZOK można zostawić selektywnie zebrane odpady komunalne pochodzące z gospodarstwa domowego, w szczególności :
1. papier i tekturę;
2. metal;
3. tworzywo sztuczne;
4. opakowania wielomateriałowe (kartoniki po sokach i mleku);
5. szkło;
6. odpady zielone (w szczególności liście i skoszoną trawę) oraz odpady kuchenne ulegające biodegradacji;
7. zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;
8. meble i inne odpady wielkogabarytowe;
9. przeterminowane leki i chemikalia;
10. zużyte baterie i akumulatory;
11. zużyte opony;
12. gruz, odpady budowlane i rozbiórkowe wyłącznie z prowadzenia drobnych prac niewymagających pozwolenia na budowę, zgłoszenia zamiaru budowy lub wykonania robót oraz w ilości nie przekraczającej 300 kilogramów rocznie na mieszkańca;
13. żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów pochodzące wyłącznie z palenisk i kotłów opalanych drewnem, węglem i koksem.

PSZOK nie przyjmuje odpadów zmieszanych.
Odpady selektywnie zebrane może zostawić w PSZOK każdy Mieszkaniec Przywór. Dostarczający odpady do PSZOK ma obowiązek ich rozładunku oraz umieszczenia w miejscach wskazanych przez obsługę punktu.
Odpady mogą być przywożone do PSZOK luzem, we własnych pojemnikach lub workach,
z których należy odpady samodzielnie wyładować.
Odpady do PSZOK przyjmowane są bezpłatnie w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Ze względu na to, że koszty funkcjonowania PSZOK są pokrywane z opłat za gospodarowanie odpadami,
mieszkaniec przekazujący odpady powinien okazać dokument potwierdzający zamieszkanie na terenie gminy Tarnów Opolski.

Harmonogram wywozu śmieci na 2018: