REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLA

27 stycznia 2023, aktualizacja: 29 stycznia 2023 | Autor: Przedszkole

ZASADY REKRUTACJI NA ROK SZKOLNY 2023/2024

Szanowni Państwo,
poniżej znajdują się informacje dotyczące terminów, zasad i kryteriów obowiązujących postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkoli publicznych funkcjonujących na terenie Gminy Tarnów Opolski na rok szkolny 2023/2024, które mogą być pomocne w wypełnieniu i przygotowaniu niezbędnych dokumentów oraz terminowym złożeniu ich w wybranej placówce. Szczegółowe informacje dotyczące postępowania rekrutacyjnego można uzyskać kontaktując się bezpośrednio z placówką przedszkolną.

 1. Wychowanie przedszkolne obejmuje dzieci od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 3 lata, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w kt6rym dziecko kończy 7 lat. W postępowaniu rekrutacyjnym biorą udział dzieci zamieszkałe na terenie Gminy Tarnów Opolski, zgodnie z obwodem przedszkola:
  • w wieku od 3-5 lat, urodzone w latach 2018-2020, posiadające prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego;
  • 6 letnie, urodzone w 2017 r., kt6re obejmuje obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego;
  • 7-letnie, urodzone w roku 2016, kt6rym odroczono rozpoczęcie spełniania obowiązku szkolnego,
  • powyżej 7 lat, posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, którym odroczono rozpoczęcie spełniania obowiązku szkolnego.
 2. W szczególnie  uzasadnionych przypadkach wychowaniem przedszkolnym może zostać objęte dziecko, które ukończyło 2,5 roku.
 3. Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest na wniosek. Wzór wniosku oraz inne dokumenty dotyczące naboru dostępne będą w każdym przedszkolu.
 4. Dokumentację niezbędną do przeprowadzenia naboru rodzice składają osobiście w siedzibie przedszkola –  bezpośrednio u dyrektora lub upoważnionej osoby.
 5. Rodzice dzieci uczęszczających do przedszkola zobowiązani są do złożenia deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w przedszkolu, w roku szkolnym 2023/2024, w terminie 7 dni poprzedzacych termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego.
 6. Wzór deklaracji będzie dostępny w każdej placówce. Wypełnione deklaracje należy złożyć w przedszkolu.
 1. Zgłoszenia kandydatów bydą uznane za terminowe pod warunkiem dostarczenia wniosków i deklaracji (z wymaganym kompletem dokumentów ) w określonych terminach.
 1. Na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria wynikające z art. 131 ust. 2 Prawa oświatowego (kryteria mają jednakową wartość):
 • wielodzietność rodziny kandydata- należy przez to rozumieć rodziny wychowujące troje i więcej dzieci (art. 4 pkt 42 Prawa oświatowego);
 • niepełnosprawność kandydata;
 • niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
 • niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;
 • niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;
 • samotne wychowywanie kandydata w rodzinie – należy przez to rozumieć wychowywanie dziecka przez panny, kawalera, wdowy, wdowca, osoby pozostające w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osoby rozwiedzione, chyba że osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem (art. 4 pkt, 43 Prawa oświatowego).
 • objęcie kandydata pieczą zastępczą.

9. Na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę kryteria zawarte w Uchwale nr XLVII/364/2022 Rady Gminy Tarn6w Opolski z dnia 28 listopada 2022 roku w sprawie ustalenia kryteri6w rekrutacji i liczby punktów za poszczególne kryteria na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Tarnów Opolski oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów:

Lp. Kryterium Liczba punktów Dokumenty niezbędne do potwierdzenia kryterium
1 Dziecko, którego przynajmniej jeden z rodziców/opiekunów prawnych mieszka w Gminie Tarnów Opolski, w miejscowości należącej do obwodu przedszkola 15 Kopia pierwszej strony zeznania podatkowego lub zaświadczenie z urzędu skarbowego potwierdzające fakt złożenia zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty). Załączona do wniosku kopia ma być opatrzona prezentatą urzędu skarbowego, w którym zostało złożone zeznanie, a w przypadku złożenia zeznania przez elektroniczną skrzynkę podawczą systemu teleinformatycznego administracji podatkowej należy dołączyć poświadczenie odbioru (UPO). (dotyczy roku poprzedzającego rok szkolny na który prowadzona jest rekrutacja)
2 Dziecko, którego oboje rodzice albo rodzic samotnie wychowujący dziecko, zamieszkały w danym obwodzie przedszkola (oddziału przedszkolnego), wykonują pracę na podstawie umowy o pracę, pobierają naukę w trybie stacjonarnym, prowadzą pozarolniczą działalność gospodarczą lub gospodarstwo rolne 10  

a)zaświadczenie z zakładu pracy o zatrudnieniu,

b)w przypadku samozatrudnienia–oświadczenie rodzica o prowadzeniu działalności gospodarczej według wzoru stanowiącego lub wydruk wpisu

do Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności

Gospodarczej

c)zaświadczenie z uczelni zawierające informację o stacjonarnym systemie studiów,

d)zaświadczenie wydane przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) o prowadzeniu gospodarstwa rolnego

3 Kandydat, którego rodzeństwo kandyduje do przedszkola/oddziału przedszkolnego albo będzie kontynuować wychowanie przedszkolne w roku szkolnym na który, prowadzona jest rekrutacja 5 Oświadczenie rodziców
4  

Wiek kandydata-w przypadku, gdy liczba kandydatów, którzy uzyskali taką samą liczbę punktów, jest większa od liczby miejsc, komisja rekrutacyjna dokonuje kwalifikacji kandydatów w oparciu o ich wiek, rozpoczynając od kandydatów najstarszych uwzględniając rok, miesiąc i dzień urodzenia

1 Oświadczenie rodzica (opiekuna prawnego) zawarte we wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola.

10. Postępowanie uzupełniające. Jeżeli w wyniku przeprowadzonego postępowania rekrutacyjnego wszyscy kandydaci zamieszkali na terenie Gminy Tarnów Opolski, zgłoszeni do naboru w roku szkolnym 2023/2024 zostaną przyjęci do przedszkola, a przedszkola publiczne będą nadal dysponowały wolnymi miejscami zostanie przeprowadzone postępowanie uzupełniające w terminach wskazanych w Zarządzeniu Nr OR.0050.523.2023 Wójta Gminy Tarnów Opolski z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego w roku szkolnym 2023/2024 do przedszkoli publicznych oraz oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Tarnów Opolski;

TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO

Lp. Rodzaj czynności Termin

w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin

w postępowaniu uzupełniającym

1. Złożenie wniosku  o  przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej wraz        z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków i kryteriów branych  pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym lub uzupełniającym od 7 lutego

do 2 marca 2023 r.

od 18 maja

do 24 maja 2023 r.

2. Weryfikacja  przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej i   dokumentów   potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków i kryteriów  branych  pod  uwagę w postępowaniu       rekrutacyjnym/uzupełniającym, w tym dokonane przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy Prawo oświatowe od 3 marca

do 3 kwietnia 2023 r.

od 25 maja

do 15 czerwca 2023 r.

3. Podanie do publicznej              wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych 4 kwietnia 2023 r. 16 czerwca 2023
4. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia od 5 kwietnia do 12 kwietnia 2023 r. od 19 czerwca

do 22 czerwca 2023 r.

5. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 13 kwietnia 2023 r. 23 czerwca 2023

 

 ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA: