Ogłoszenie o Zebraniu Wiejskim w sprawie zmian w Funduszu Sołeckim 2024

10 lipca 2024, aktualizacja: 13 lipca 2024 | Autor: Adam Poloczek

Pani Sołtys Patrycja Bartylla ogłosiła zwołanie Zebrania Wiejskiego w sprawie zmian w Funduszu Sołeckim w 2024 roku, które odbędzie się w dniu 16.07.2024 (wtorek) o godzinie 18:00 w budynku Domu Kultury w Przyworach przy ul. Wiejskiej 83.

Na zebraniu zostanie przedstawiona propozycja zmian do projektu wniosku i odbędzie się głosowanie, w którym Zebranie Wiejskie zadecyduje o przyjęciu lub odrzuceniu zaproponowanych zmian.

OGŁOSZENIE
o zebraniu wiejskim
w sołectwie Przywory

Na podstawie § 12 Statutu Sołectwa stanowiącego załącznik do Uchwały nr V/31/07 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 26 lutego 2007 r. w sprawie nadania statutu Sołectwu Przywory (Dz. Urz. Woj. Op. z 2007 r. Nr 28, poz. 1224) oraz art. 5 ust. 2 Ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o ustawy o funduszu sołeckim (Dz. U. z 2014 r. poz. 301 ze zm.)

W dniu 16.07.2024 (wtorek) o godzinie 18:00
drugi termin 18:15
w budynku Domu Kultury w Przyworach przy ul. Wiejskiej 83
zwołuje
zebranie wiejskie
w sprawie zmian w Funduszu Sołeckim w 2024 roku
Porządzek zebrania:
1. Wybór przewodniczącego obrad Zebrania Wiejskiego
2. Przedstawienie zmian do projektu wniosku.
3. Podejmowanie uchwał.
4. Wolne głosy i dyskusja.
5. Zamknięcie obrad

SOŁTYS
/-/Patrycja Bartylla

Zgodnie z uchwałą Zebrania Wiejskiego w Przyworach z dnia 21.09.2023 środki z Funduszu Sołeckiego na rok 2024 dla Przywór zostały w budżecie Gminy zaplanowane na:

Wykonanie dokumentacji technicznej ulicy Seliny, Piaskowej, Miodowej i Wiejskiej do nr 111a razem z podziałami46 976,15
Utrzymanie terenów zielonych w sołectwie Przywory500,00
Spotkanie z kulturą i tradycją na obszarze sołectwa Przywory5 200,00
razem52 676,15

Na wtorkowym Zebraniu Wiejskim zdecydujemy czy chcemy ten plan zmienić.