KONTAKT

23 lipca 2015, aktualizacja: 2 stycznia 2024 | Autor: Przedszkole

Przedszkole Publiczne w Przyworach

ul. Wiejska 56

46-050 Tarnów Opolski

tel: 77-4643360

NIP: 991 02 17 959

e-mail: pp.przywory@wp.pl

adres skrzynki podawczej: /PPPrzywory/SkrytkaESP

 

Przedszkole czynne w godzinach:

od 7.00 do 16.30

 

Klauzula informacyjna Przedszkola Publicznego w Przyworach

 

Stosownie do treści art. 12-14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady /UE/ 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE /ogólne rozporządzenie o ochronie danych/ /Dz. Urz. UE. z 2016 r., L 119, poz. 1/ – dalej: RODO, niniejszym informujemy, że:

 

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Przedszkole Publiczne w Przyworach, zwane dalej „Administratorem”.
 2. Z Inspektoratem Ochrony Danych Osobowych można kontaktować się za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: iodo@opoczta.pl lub poczty tradycyjnej na adres: Przedszkole Publiczne w Przyworach ul. Wiejska 56 46-050 Tarnów Opolski
 1. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu, w jakim Administrator je pozyskał i w zakresie niezbędnym do:
 1. wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze /na podstawie art. 6 ust. 1 lit c) RODO/,
 2. wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi /na podstawie art. 6 ust. 1 lit e) RODO/,
 3. wykonania umowy, której z Administratorem /na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO/.

 

 1. W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach i na podstawie wskazanych w ust. 3, Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych są:
 2. podmioty upoważnione przez Administratora do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
 3. podmioty przetwarzające Pani/Pana dane osobowe w imieniu Administratora, na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych /tzw. podmiot przetwarzający/,
 4. inne podmioty, w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania/ przetwarzania na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

 

 1. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres realizacji celu, w jakim Administrator je pozyskał, niezbędny do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi lub realizacji celu, w jakim Administrator je pozyskał na podstawie udzielonej przez Panią/Pana zgody, a także po jego zrealizowaniu, przez okres niezbędny do wywiązania się przez Administratora z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania Pani/Pana danych osobowych /w szczególności archiwizacji/ lub okres niezbędny do ewentualnego ustalenia i dochodzenia przez Administratora roszczeń wobec Pani/Pana lub obrony przed Pani/Pana roszczeniami wobec Administratora.

 

 1. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od Administratora:

 

 1. dostępu do swoich danych osobowych,

 

 1. sprostowania swoich danych osobowych, gdy są one nieprawidłowe,

 

 1. uzupełnienia niekompletnych swoich danych osobowych /z uwzględnieniem celów przetwarzania/, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia,

 

 1. usunięcia swoich danych osobowych, przy czym Administrator, za wyjątkiem określonym w art. 17 ust 3 RODO, ma obowiązek ich usunięcia gdy zachodzi jedna z następujących okoliczności:

– dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane,

– zgoda, na której opiera się przetwarzanie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO lub art. 9 ust. 2 lit. a) RODO została cofnięta, i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania;

– wnosi Pani/Pan sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 RODO wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania lub wnosi Pani/Pan  sprzeciw na mocy art. 21 ust. 2 RODO wobec przetwarzania;

– dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem;

– dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlega Administrator;

–  dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego, o których mowa w art. 8 ust. 1 RODO;

 

 1. ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, gdy:

– kwestionuje Pani/Pan prawidłowość swoich danych osobowych,

– przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a  sprzeciwia się Pani/Pan usunięciu swoich danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;

– Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne Pani/Pan do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;

–  wniosła/wniósł Pani/Pan sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 RODO wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstaw Pani/Pana sprzeciwu.

 

 1. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu także prawo do:
 2. wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania, gdy zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją, w sytuacji gdy przetwarzanie:

– oparte jest na wykonaniu zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi; lub

– jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem.

 1. otrzymania w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego swoich danych osobowych, które dostarczyła/dostarczył Pani/Pan Administratorowi,
 2. przesłania swoich danych osobowych innemu administratorowi bez przeszkód ze strony Administratora, jeżeli:

– przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody w myśl art. 6 ust. 1 lit. a) RODO lub art. 9 ust. 2 lit. a) RODO lub na podstawie umowy w myśl art. 6 ust. 1 lit. b) RODO; oraz

– przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany,

 1. żądania by dane osobowe zostały przesłane przez Administratora bezpośrednio innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe.
 1. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z prawem przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez Administratora. Organem właściwym do wniesienia skargi jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 2. W przypadku, w którym przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się na podstawie zgody /tj. na podstawie art. 6 ust 1 lit a) RODO/, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 3. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie Pani/Pana zgody, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.
 4. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa. W sytuacji, gdy nie poda Pani/Pan swoich danych osobowych nie będzie możliwe:

– wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze,

– wykonanie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi,

– zawarcie czy też wykonanie umowy.

 

 1. Pani/Pana dane nie będą przekazane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 2. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.